7 Feb 2019

Lånevilkår

Almindelige lånebetingelser

Bedre Kredit ApS (CVR-nr. 39 78 89 85)

 

1.   Lånebetingelser

1.1 Bedre Kredit ApS (herefter ”Långiver”) kan bevilge kredit til en fysisk person (herefter ”Kunden”), som opfylder følgende betingelser:
a) Kunden er ældre end 19 år,
b) Kunden er dansk statsborger med CPR-nummer,
c) Kunden har folkeregisteradresse i Danmark,
d) Kunden har et gyldigt NemID,
e) Kunden vurderes kreditværdig af Långiver,
f) Kunden er ikke registreret i RKI (Experian) eller Kreditregistret,
g) Kunden har en aktiv e-mailadresse,
h) Kunden har et dansk telefonnummer, som Kunden kan kontaktes på, og
i) Kunden har en bankkonto registreret i eget navn i et dansk pengeinstitut, som er en Nemkonto.
1.2 Nærværende lånebetingelser (herefter ”Lånebetingelserne”) og den med Kunden indgåede kreditaftale (herefter ”Kreditaftalen”) danner grundlag for aftaleforholdet mellem Kunden og Långiver.
1.3 Långiver er berettiget til at foretage ændringer i Lånebetingelserne og/eller Kreditaftalen med tre (3) måneders varsel, såfremt ændringen vurderes at være til ulempe for Kunden. Hvis ændringen vurderes at være til Kundens fordel, kan ændringen foretages straks efter, at varsel om ændringen er fremsendt til Kunden.

 

2.  Kreditbeløb

2.1 Kunden kan af Långiver bevilges en kredit på mellem kr. 500 og kr. 10.000 (herefter ”Kreditten”).
2.2 Kundens maksimale kreditbeløb fremgår af Kundens profil på Långivers hjemmeside.
2.3 Kunden kan kun have én Kredit hos Långiver ad gangen.

 

3. Renter og omkostninger

3.1 Kreditten forrentes i år 1 med en variabel debitorrente, som beregnes fra det tidspunkt, hvor Kunden har Kreditten til disposition på Kundens profil på Långivers hjemmeside.
3.2 Debitorrenten beregnes på daglig basis og tilskrives hver 30. dag, første gang på den af Kunden valgte første udbetalingsdato.
3.3 Debitorrenten udgør i år 1, 100 % p.a. og tilskrives efter følgende tabel:

 

3.4 Kreditten vil i de efterfølgende år (år 2, år 3 mv.), hvor Kreditten er i brug, forrentes med en fast debitorrente på 60 % p.a.
3.5 Kunden er forpligtet til at afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med overførsel mellem Långiver og Kundens bankkonto.
3.6 Såfremt Långiver ved Kredittens ophør skal returnere evt. for meget indbetalte beløb, gøres der opmærksom på, at det er forbundet med et administrativt gebyr for Långiver at lave sådanne      overførsler på DKK 50 pr. overførsel. Beløb under DKK 50 vil ikke blive udbetalt.
3.7  Gebyrændringer kan foretages med varsel på tre (3) måneder, som fremsendes til Kunden via SMS og e-mail.

 

4. Løbetid

4.1  Kreditaftalen løber fra den dato, hvor Kunden elektronisk med NemID underskriver Kreditaftalen.
4.2 Løbetiden for Kreditten er tidsubestemt, men Kunden er forpligtet til at tilbagebetale Kreditten på anfordring med tre (3) måneders med tillæg af renter og omkostninger, hvorved Kreditten ophører.

 

5. Månedlig Rentebetaling

5.1 Kunden forpligter sig ved indgåelsen af Kreditaftalen til at betale en månedlig rentebetaling (herefter ”Rentebetaling”).
5.2 Rentebetalingen udgør en procentsats svarende til debitorrenten, jf. skema i pkt. 3.3.

 

6. Udbetaling

6.1 Når Kreditaftalen er underskrevet, stilles Kreditten til rådighed for Kunden på Kundens profil på Långivers hjemmeside. Når Kunden foretager træk på Kreditten, udbetales kreditbeløbet til Kundens Nemkonto (se nærmere om Nemkontoordningen under pkt. 6.4.
6.2 Långiver informerer Kunden om tidspunktet for kreditbeløbets udbetaling.
6.3 Kunden har til enhver tid ret til at få udbetalt uudnyttede beløb på Kreditten via Kundens profil på Långivers hjemmeside i DKK 500 intervaller. jf. pkt. 2.2.
6.4 Udbetaling via Nemkonto
6.4.1 Når Kunden accepterer en Kreditaftale, giver Kunden samtykke til udbetaling via Nemkonto, som blandt andet betyder, at Kunden ikke skal angive kontotinformation i kreditansøgningen, idet Långiver automatisk får besked om ændringer på grund af dataudvekslingen med Kundens Nemkonto. Formålet med denne dataudveksling i forhold til Kundens Nemkonto sker udelukkende med henblik på, at Långiver udbetaler kreditbeløb.
6.4.2 Økonomistyrelsen er dataansvarlig og har således ansvaret for oprettelsen og driften af Nemkontosystemet. Databehandlingsopgaven er dog konkret overdraget til KMD A/S.
6.4.3 Når Långiver skal forestå en udbetaling til Kundens Nemkonto, foregår det på følgende måde: Långiver indsender en elektronisk betalingsmeddelelse til Nemkontosystemet. Betalingsmeddelelsen vil identificere Kunden med CPR-nummer, hvis Kunden med sit samtykke har accepteret dets anvendelse ved udbetaling af kreditbeløb. Nemkontosystemet påfører herefter automatisk den indsendte betalingsmeddelelse på den i Kundens navn registrerede Nemkonto og sender betalingsmeddelelsen med kontonummer tilbage til Långiver. Herefter udbetaler Långiver kreditbeløbet til Kundens Nemkonto. Hvis Kunden ikke vil samtykke til udbetaling af kreditbeløb via Nemkonto, skal Långiver straks have underretning herom på mail info@Bedrekredit.dk.
6.4.4 Kunden kan til enhver tid rette henvendelse til Nemkonto Support på telefon 44606368 eller support@nemkonto.dk for indsigt i, hvilke oplysninger, som Nemkonto har registreret om Kunden. Kunden kan i den forbindelse ligeledes anmode om, at sådanne registrerede oplysninger rettes eller slettes, hvis oplysningerne er urigtige.
6.4.5 Kunden kan endvidere se og rette oplysninger på www.nemkonto.dk.

 

7. Tilbagebetaling

7.1 Kreditten tilbagebetales efter Kundens eget ønske, jf. dog pkt. 5.
7.2 Kunden kan til enhver tid helt eller delvist indfri Kreditten.
7.3 Alle indbetalinger på Kreditten afskrives i følgende rækkefølge: omkostninger,  rykkergebyrer, forfalden debitorrente,  øvrige inkassoomkostninger og dernæst Kredittens hovedstol.
7.4 Betaling af Rentebetaling samt indfrielse af Kreditten skal ske ved en af følgende betalingsmuligheder:
7.4.1 Kortbetaling:
7.4.2 Kunden kan benytte dankort og VISA/dankort til at foretage Rentebetaling eller til at indfri Kreditten
7.4.2.1 Kortbetaling foretages fra Kundens profil på Långivers hjemmeside.
7.4.2.2 Kunden accepterer ved kortbetaling, at de af Kunden angivne betalingskortoplysninger opbevares hos DIBS Payment Service A/S
7.4.3 Automatisk kortbetaling:
7.4.3.1 Kunden kan omkostningsfrit tilmelde sig automatisk kortbetaling via Kundens profil på Långivers hjemmeside.
7.4.3.2 Hvis der mellem Kunden og Långiver er indgået aftale om automatisk kortbetaling, vil Kunden kun blive opkrævet den første Rentebetaling som angivet i Kreditaftalen, som vil fremgå på Kundens bankkonto og på Kundens profil på Långivers hjemmeside. Efterfølgende Rentebetalinger trækkes automatisk fra Kundens Nemkonto.
7.4.5 Kunden vil modtage en kvittering på SMS og e-mail, når Långiver har registreret Rentebetalingen.
7.4.5.1 Kunden kan til enhver tid framelde sig automatisk kortbetaling via Kundens profil på Långivers hjemmeside.
7.4.5.2 Automatisk kortbetaling opsiges automatisk ved Kundens indfrielse af Kreditten.
7.4.6 Såfremt Kunden i Kredittens løbetid udskifter sit betalingskort, og der er indgået en aftale om automatisk kortbetaling, skal Kunden straks informere Långiver herom ved opdatering af de af Kunden afgivne oplysninger via Kundens profil på Långivers hjemmeside.
7.4.7 Bankoverførsel:
7.4.8 Ved bankoverførsel via netbank til Långivers konto i Sydbank A/S skal Kunden angive Kreditaftalens kundenummer i beskedfeltet.
7.4.9 Hvis en bankoverførsel ikke kan identificeres af Långiver, anses betaling ikke for at være foretaget.
7.4.10 Kunden skal anvende følgende oplysninger ved bankoverførsel til Långivers konto i Sydbank A/S:
Registreringsnummer: 8075
Kontonummer: 0001698582
7.5 Hvis en af Kunden foretaget Rentebetaling annulleres eller trækkes tilbage, anses Rentebetalingen som udestående, og Långiver er som følge heraf berettiget til at tilskrive renter og omkostninger i overensstemmelse med Kreditaftalen.
7.6 En af Kunden foretaget Rentebetaling eller øvrig betaling anses først for gennemført, når den er identificeret af Långiver.

 

8. Kundens fortrydelsesret

8.1 Kunden kan fortryde en indgået Kreditaftale inden 14 dage fra den dag, hvor Kunden har fået stillet Kreditten til rådighed. Såfremt Kunden benytter sig af fortrydelsesretten, skal meddelelse herom være afgivet til Långiver inden fristens udløb på følgende e-mailadresse info@Bedrekredit.dk.
8.2 Hvis fortrydelsesretten udløber på en lørdag, søndag, helligdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, anses fristen først for at udløbe den følgende hverdag.
8.3 Kunden forpligter sig til ved udnyttelse af fortrydelsesretten at tilbagebetale den del af Kreditten, som er udnyttet, med tillæg af renter regnet fra Kundens modtagelse af kreditbeløbet til og med datoen for Kundens tilbagebetaling.
8.4 Det af Kunden udnyttede kreditbeløb med tillæg af renter skal tilbagetales hurtigst mulig og senest 30 dage efter, at Kunden har givet Långiver besked om udøvelse af fortrydelsesretten.

 

9. Misligholdelse

9.1 Såfremt Kreditaftalen er misligholdes ved manglende Rentebetaling, kan Långiver lade den udnyttede del af Kreditten inklusiv renter og omkostninger forfalde til øjeblikkelig betaling.
9.2 Hver af følgende hændelser betragtes som misligholdelse af Kreditaftalen:
a) Kunden betaler ikke forfaldne beløb senest 14 dage efter forfald
b) Der foretages udlæg eller arrest i Kundens ejendom,
c) Kunden tages under konkursbehandling, gældssanering eller påbegynder akkordforhandlinger med øvrige kreditorer,
d) Kunden afgår ved døden,
e) Hvis vurderingen af Kundens kreditværdighed ændrer sig,
f) Kunden tager bopæl udenfor Danmark, og
g) Kunden har fortiet eller afgivet urigtige oplysninger til Långiver i forbindelse med Kreditaftalens indgåelse eller senere.
9.3 Såfremt mere end én Rentebetaling er forfalden til betaling, er Långiver berettiget, men ikke forpligtet til at sammenlægge de udestående renteperioder til én periode.
9.4 I tilfælde af Kundens misligholdelse af Kreditaftalen, er Långiver berettiget til at indberette Kunden til RKI (Experian) og Debitor Registret. Misligholdelse af Kreditaftalen medfører, at der vil påløbe yderligere omkostninger og morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler.
9.5 Långiver kan overgive inddrivelse til ekstern inkasso hos tredjemand.

 

10. Kommunikation

10.1 Långiver forbeholder sig retten til at optage samtaler eller på anden vis dokumentere kommunikation med Kunden.
10.2 Kunden er forpligtet til straks at underrette Långiver om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse. Underretning skal gives via e-mail til info@Bedrekredit.dk.

 

11. Overdragelse til tredjemand

11.1 Långiver kan helt eller delvist overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kreditaftalen til både koncernforbundne selskaber eller til en uafhængig tredjemand.
11.1.1 Långiver kan endvidere autorisere tredjemand til at opfylde Långivers forpligtelser og rettigheder i henhold til Kreditaftalen.
Hvis Långiver enten overdrager, pantsætter eller autoriserer tredjemand til at opfylde rettighe-der og/eller forpligtelser i henhold til Kreditaftalen, vil Långiver i forbindelse hermed videregi-ve de af Kunden afgivne oplysninger til denne tredjemand.

 

12. Ansvar

12.1 Långiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller beskadigelse af data som følge af eller forårsaget af dansk eller udenlandsk lovgivning, danske eller udenlandske myndigheders handlinger, krig, strejke, blokader, lockouts, sabotage, hacking eller andre force majeure omstændigheder. Denne begrænsning er gældende, selvom det er Långiver selv, der udsættes for eller fortager sådanne handlinger som strejker, boykots, blokader eller lockouts.

 

13. Kreditværdighedsvurdering

13.1 Långiver er efter kreditaftalelovens regler forpligtet til at foretage en kreditværdighedsvurdering af Kunden.
13.2 Kunden giver ved ansøgning om kredit sit samtykke til, at Långiver kan foretage en kreditværdighedsvurdering af Kunden ved brug af E-SKAT, Kreditregisteret, RKI, og andre lignede services.
13.3 Oplysninger indhentet via en af de i pkt. 13.2 anførte services anvendes til at foretage en kreditværdighedsvurdering i forbindelse med indgåelse af Kreditaftalen samt løbende vurdering af Kundens kreditværdighed, såfremt det skønnes nødvendigt af Långiver.

 

14. Behandling af personoplysninger

14.1 For at overholde databeskyttelseslovgivningen og Långivers øvrige forpligtelser, indsamler og behandler Långiver en række personoplysninger om Kunden.
14.2 Ved indgåelse af en Kreditaftale erklærer Kunden at have læst Långivers cookie- og privatlivspolitik, som kan findes via dette link www.bedrekredit.dk/privatlivspolitik.

 

15. Fortrolighed

15.1 Enhver oplysning om Kunden behandles fortroligt af Långiver, og oplysninger videregives ikke til tredjemand uden Kundens forudgående samtykke, jf. pkt. 13.
15.2 Uanset pkt. 15.1 er Långiver berettiget til at videregive oplysninger om Kunden til Långivers revisorer og advokater, eksterne inkassovirksomheder, SKAT, øvrige rådgivere samt tredjemand til hvem Kreditaftalen eventuelt er overdraget under forudsætning af, at oplysningerne behandles fortroligt, og at videregivelsen er nødvendig for opfyldelsen af den pågældendes opgave.

 

16. Klageadgang

16.1 Hvis der opstår en konflikt, eller hvis en Kunde ønsker at klage over Långiver, kan Kunden rette henvendelse til Långiver på info@BedreKredit.dk.
16.2 Såfremt en konflikt ikke kan løses, eller en klage ikke kan imødekommes af Långiver, kan Kunden klage til:
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail til spa@kfst.dk

 

17. Lovvalg og værneting

17.1 Kreditaftalen og Lånebetingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
17.2 Enhver tvist, som måtte udspringe af denne Kreditaftale, og som ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne, skal anlægges ved Københavns Byret.
Bedre Kredit ApS
Lånebetingelserne er sidst opdateret
24-06-2019

 

[1] Den månedlige rentebetaling vil afhænge af Kredittens hovedstol, som vil fremgå af Kundens Kreditaftale.