Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger

Indledning

Dette dokument blev udarbejdet den 4.8.2020

Dette dokument blev udarbejdet ud fra de oplysninger, som kunden har givet, og ud fra de i øjeblikket gældende betingelser på finansmarkedet.

1. Information om kreditgiver

Kreditgiver:

Bedre Kredit ApS (CVR-nr.: 39 78 89 85)

Adresse:

Center Boulevard 5, 2300 København S

Telefon:

78750503

E-mailadresse:

info@fordelslån.dk.

Hjemmeside:

www.fordelslån.dk

2. Hovedtræk ved kreditproduktet

Låntype

Annuitetslån med tilbagebetaling over seksogtredive (36) måneder

Det samlede lånebeløb (Det samlede lån, der stilles til rådighed i henhold til låneaftalen)

Kr. 6.000

Betingelser for at udnytte lånemuligheden

Efter kundens accept af låneaftalen vil lånebeløbet blive udbetalt til kundens NemKonto næstkommende hverdag.

Låneaftalens løbetid

Lånets løbetid er seksogtredive (36) måneder.
På anmodning fra långiver er kunden forpligtet til at tilbagebetale lånet med tillæg af renter og omkostninger på anfordring, hvorved lånet lukkes. Anmodningen skal fremsættes til långiver med mindst 3 måneders varsel.

Afdrag

Kunden forpligter sig til ved låneaftalens indgåelse at betale en månedlig ydelse, der forfalder til betaling den sidste hverdag i hver måned, og som er lige store i hele lånets løbetid. Ydelsen forfalder til betaling første gang den 31. august 2020.

Det samlede beløb, Kunden skal tilbagebetale

Kr. 8.166,84 baseret på følgende eksempel:
Lån: Kr 6.000, der udbetales den dag, lånet bevilges, dvs. 4.8.2020
Fast debitorrente: 15.39 %
Månedlig ydelse 226,86 kr. Priseksemplet forudsætter, at ydelsesplanen følges i hele lånets løbetid.

3. Kreditomkostninger

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

ÅOP udgør 24.9 %

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er baseret på følgende antagelser:

  • Kunden tilbagebetaler de aftalte ydelser (renter og afdrag) over en seksogtredive (36) måneders periode i henhold til tilsendte annuitetsplan
  • Kunden foretager ingen udsættelser af aftalte betalingsfrister
  • Kunden misligholder ikke Låneaftalen
  • Långiver foretager ingen renteændring i Låneaftalens løbetid.

Debitorrente

Debitorrenten udgør 15.39 % p.a.

Gebyrer

Der kan derudover opkræves rykkergebyrer og inkassoomkostninger i overensstemmelse med inkassolovens og rentelovens bestemmelser.
Øvrige gebyrer kan tilskrives jf. tilsendte prisliste (låneaftalens pkt. 5.9)

Morarente

Der opkræves som udgangspunkt ikke morarente, men långiver forbeholder sig retten til at opkræve morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser, dog maksimalt 37% p. a..
Der kan derudover opkræves rykkergebyrer og inkassoomkostninger i overensstemmelse med inkassolovens og rentelovens bestemmelser.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

Kunden kan fortryde en indgået Låneaftale inden 14 kalenderdage fra den dag, hvor kunden har fået stillet kreditten til rådighed. Såfremt kunden benytter sig af fortrydelsesretten, skal meddelelse herom være afgivet til långiver inden fristens udløb.
Hvis fortrydelsesretten udløber på en lørdag, søndag helligdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, anses fristen først for at udløbe den følgende hverdag.

Førtidig tilbagebetaling

Kunden kan på ethvert tidspunkt tilbagebetale lånet. Lånet anses først for tilbagebetalt når kunden har tilbagebetalt lånet inklusive renter og omkostninger. Førtidig indfrielse af gælden kan have indflydelse på lånets samlede omkostninger.

Opsigelse af kreditaftalen

Kunden kan til enhver tid opsige Låneaftalen ved skriftligt at underrette långiver herom på info@fordelslån.dk.
Låneaftalen anses først for opsagt, når kunden har tilbagebetalt Lånet inklusive renter og omkostninger.

Kreditværdighedsvurdering

Långiver foretager en kreditværdighedsvurdering ved ansøgning om et lån. Derudover er långiver berettiget til løbende at foretage en fornyet kreditværdighedsvurdering, såfremt det skønnes nødvendigt af långiver.
Ved kreditværdighedsvurderingen foretager långiver søgning i databaser hos Experian, Kreditregistret, eSKAT og Kundens egen bank. Såfremt en kunde ikke vurderes kreditværdig som resultat af kreditværdighedsvurderingen, underrettes kunden herom.

Overdragelse til tredjemand

Kunden må ikke overdrage hverken pligter till rettigheder i henhold til Låneaftalen.
Långiver må overdrage både pligter og rettigheder til tredjemand uden kundens samtykke.

5. Supplerende oplysninger, som skal gives i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Udøvelse af fortrydelsesret

Kunden forpligter sig til ved udnyttelse af fortrydelsesretten at tilbagebetale det fulde lånebeløb, med tillæg af renter regnet fra kundens modtagelse af lånebeløbet til og med datoen for kundens tilbagebetaling.
Det af kunden modtagende lånebeløb med tillæg af renter skal tilbagetales hurtigst mulig og senest 30 dage efter, at kunden har givet långiver besked om udøvelse af fortrydelsesretten.
Hvis kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal kunden sende en mail til info@fordelslån.dk.

Lovvalg og værneting

Låneaftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
I tilfælde af overensstemmelse mellem kunden og långiver, skal sag herom anlægges ved Københavns Byret.

Sprog

Alle oplysninger i forbindelse med indgåelse af Låneaftalen er på dansk.
Der vil, i hele Låneaftalens løbetid, blive kommunikeret på dansk.

Klageadgang

Kunden kan klage til følgende:
Bilæggelse af tvister:
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk
E-mail til spa@kfst.dk.

Behandling af personoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 25, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk

Markedsføring og forbrugerbeskyttelse:
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk

Tilsynsførende

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med forbrugerkredit.
www.forbrugerombudsmanden.dk